Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZACÍLENÁ REKLAMA (JAKUB PAVLÍČEK)

1. Kdo jsme a co děláme

Jsme agentura Zacílená reklama a nabízíme vám služby v oblasti online marketingu. Potřebujete-li nakopnout své podnikání, vyberte si na našich stránkách z široké palety služeb a opřete se do toho! V těchto obchodních podmínkách vás seznámíme s tím, jak spolupráce s námi probíhá a jaká práva vám z ní plynou.

 1. Jsme společnost Zacílená reklama (Jakub Pavlíček), se sídlem Herbenova 723/25, Hostivař, 102 00 Praha 10, fungující pod IČ: 01855433, provozujeme tento web www.zacilenareklama.cz (dále jen „my“) a poskytujeme vám služby v oblasti online marketingu (dále jen „služby“).
 2. Pokud na tomto webu provedete objednávku, může mezi námi dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.
 3. Tyto obchodní podmínky potom upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě našeho smluvního vztahu.
 4. Součástí smlouvy o poskytování služeb jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit.

2. Sjednání schůzky a uzavření smlouvy

Jak probíhá objednávka našich služeb? Abychom vám poskytli co možná nejlepší služby na míru, potřebujeme se s vámi osobně setkat a poznat nejen vás, ale především vaše podnikatelské záměry. V následujících řádcích se dozvíte, jak se na spolupráci domluvíme:

 1. Osobní schůzku si můžete sjednat v objednávkovém formuláři na tomto webu. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budeme považovat za správnou a aktuální. Pokud byste údaje uvedli nesprávně, neúplně nebo nepravdivě, nemůžeme služby poskytnout řádně a nebudete mít nárok na vrácení zálohy, kterou si mezi sebou sjednáme a o které se dozvíte v dalších řádcích těchto podmínek.
 2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o vás a vaší firmě a také informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Objednávka“). Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odeslání kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se vám do 24 hodin ozveme na uvedený e-mail a potvrdíme vám její přijetí. Navrhneme vám také termín setkání, kde domluvíme podrobnosti spolupráce. Osobní schůzku si lze případně sjednat i napřímo e-mailem nebo telefonicky.
 3. Na osobní schůzce si vás vyslechneme a vymyslíme nejlepší řešení pro vaše podnikání. Po setkání vám zašleme stručný e-mail (nabídku), kde shrneme vše, co jsme si na schůzce domluvili, zpravidla připojíme také žádost o dodání podkladů nebo přístupů umožňujících poskytnout vám služby. Vaším potvrzením, které musí být doručeno na náš e-mail jakub.pavlicek@zacilenareklama.cz do 7 dnů od zaslání našeho shrnujícího e-mailu, se smlouva o poskytování služeb považuje za uzavřenou.
 4. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledáme poskytnutí našich služeb jako nevhodné nebo neúčelné.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jak je to se zálohami, jak probíhají platby a kam je můžete zaslat?

 1. Cena našich služeb se vždy odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb, součástí je však vždy záloha ve výši 100 % z celkové ceny za poskytované služby. Záloha je splatná do 7 dní od uzavření smlouvy, tedy vašeho potvrzovacího e-mailu (přijetí naší nabídky).
 2. Záloha i cena za služby se hradí bezhotovostně převodem na účet č. 55810/5500, vedený u Raiffeisen bank spolu s uvedením variabilního symbolu platby, který vám zašleme e-mailem. V případě bezhotovostní platby je váš závazek splatit cenu služeb či zálohy splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš výše uvedený účet.
 3. Po uhrazení ceny služby vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou vám ve formátu pdf pošleme na e-mailovou adresu. Faktura bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

4. Podmínky naší spolupráce

Aby naše spolupráce probíhala hladce, měli bychom oboustranně dodržovat následující podmínky, abychom dosáhli těch nejlepších výsledků a byli jsme vzájemně spokojeni:

 1. Bez stanovení ceny, zaplacení zálohy, dodání podkladů a udělení potřebných přístupů nemůžeme začít nebo pokračovat s poskytováním služeb. V případě, že budeme potřebovat doplnit některé údaje, podklady nebo udělit přístupy, jste povinni nám poskytnout veškerou možnou součinnost.
 2. Jakmile obdržíme kompletní zadání, podklady a přístupy, zavazujeme se pro vás provést objednané služby v rozsahu a v termínu, který jsme si sjednali.
 3. Pokud nám poskytnete k užití a zpracování podklady, které mohou být autorskými díly ve smyslu autorského zákona, nesete plnou odpovědnost za to, že je můžete užívat a poskytnout k užití nám. Pokud dojde k porušení práv duševního vlastnictví jiných osob, budete plně odpovědni za porušení těchto práv a případné obstarání potřebné licence.
 4. Výsledkem poskytnutých služeb mohou být analýzy, postupy či autorská díla. Tyto výstupy či přístupy k nim vám budou předány e-mailovou komunikací, nedohodneme-li se jinak. Případné vady poskytnutých služeb a výstupů jsou upraveny dále v těchto podmínkách.
 5. Vznikne-li během poskytování služeb dílo ve smyslu autorského zákona a nedohodneme-li se jinak, udělujeme vám nevýhradní licenci výlučně pro takové užití díla, které vyplývá přímo ze smlouvy uzavřené mezi námi, jejího účelu a z těchto obchodních podmínek. Jakékoliv jiné užití je podmíněno naším písemným souhlasem. Součástí tohoto oprávnění však není udělení práva naše díla šířit, sdělovat veřejnosti jinak, než vyplývá z účelu díla či udělovat k nim dále podlicenci nebo je prodávat či jinak komerčně využívat.
 6. Všechny informace, které si vzájemně během naší spolupráce uvedeme, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Chráněnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace technické, provozní, výrobní, ekonomické, strategické nebo obchodní povahy související s vaší nebo naší činností, které mají nebo můžou mít pro nás majetkovou nebo nemajetkovou hodnotu a které nejsou přístupné třetím osobám. Chráněnou informací je též naše know-how, které vám v rámci poskytování služeb můžeme předat.
 7. Povinností zachovávat mlčenlivost se myslí takové informace nereprodukovat, nešířit a ani jiným způsobem nesdělovat třetím osobám nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob, na které se povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku těchto obchodních podmínek nevztahuje.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud smlouvu uzavíráte jako spotřebitelé, dávají vám české zákony některá práva, o kterých vás musíme a chceme informovat. V případě uzavření smlouvy přes internet máte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů. U našich služeb je však pár výjimek, které si určitě pročtěte:

 1. Tento článek se uplatní pouze v případě, že naše služby objednáváte jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Jako spotřebitelé máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14 dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu. Stačí nám dát vědět e-mailem, zálohu vám v takovém případě vrátíme zpět. Odstoupit však nemůžete v případě, že s vaším výslovným souhlasem začneme poskytovat služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Výslovným souhlasem se rozumí naše vzájemná domluva na termínu, který předchází konci 14denní lhůty na odstoupení od smlouvy.
 3. V případě odstoupení od smlouvy můžete využít formulář v příloze těchto podmínek.

6. CO KDYŽ objednané služby BUDOU MÍT VADU?

Jak postupovat v případě, že by mohly být služby i přes veškerou naši péči vadné?

 1. Máte-li za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy, nebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete od smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 2. Důvodem k reklamaci však nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 3. Reklamaci našich služeb prosím uplatněte na e-mail: jakub.pavlicek@zacilenareklama.cz nebo na telefonní číslo: +420 737 090 049
 4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:
  • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  • prokázání poskytnutí služby.
 5. Reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě.

7. Mimosoudní řešení sporů

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.czadr.coi.cz). Takový spor se zahajuje pouze na váš návrh, a to pouze pokud se vám nepodařilo spor týkající se poskytování našich služeb vyřešit přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo poprvé. Mimosoudní řešení sporu můžete zahájit online prostřednictvím platformy ODR dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), tyto vaše údaje:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • telefon;
  • případně url adresa vašeho webu.
 2. Bez těchto údajů bychom vám nemohli poskytnout služby ani uzavřít smlouvu. Musíme je také uchovávat kvůli zákonným povinnostem, evidenci smluv a pro případ, že by došlo ke sporu a museli bychom bránit naše práva. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budeme uchovávat 10 let od doby, kdy splníme poslední plnění z naší smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.
 3. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme zpracovávat jiným způsobem než za účelem poskytování služeb, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám můžeme zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budeme pro tyto účely uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.
 4. Osobní údaje budeme zpracovávat my, mohou je však zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Správce webu
  • PPC optimalizátor
  • Společnost Google
  • Společnost Seznam
  • Společnost Facebook
  • Grafik
  • PR odborník
 5. Co byste měli vědět, že vám Nařízení dovoluje:
  • požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně požádat o kopii těchto údajů;
  • podat námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu;
  • vyžádat si od nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
  • požádat nás o výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že naše zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí anebo že to není v rozporu s právními předpisy;
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy.
 2. Tyto obchodní podmínky můžeme měnit či doplňovat, tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Takovou změnu bychom vám oznámili vždy nejpozději 30 dnů před tím, než nabyde účinnosti nové znění. Pokud nevyužijete v této době práva smlouvu vypovědět, znamená to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.
 3. Pokud vás cokoliv trápí nebo vám něco z obchodních podmínek není jasné, kdykoliv nás můžete kontaktovat na:

V Praze dne 1.10.2020
Jakub Pavlíček